p1

שטח מגרש: 371 מ"ר שטח בניה: 290 מ"ר. שלב בניה מיקום: ראשל"צ

p1
p2
P4
p3
P5
p4
p5
p6
P7