b1

The Lace House

שטח מגרש: 500 מ"ר שטח בנוי: 300 מ"ר מיקום: אפקה, תל אביב סיום בניה: 2020

b1
b3
b2
b4
b5