v1

Vaadi House

שטח מגרש: 4000 מ"ר שטח בניה: 500 מ"ר. שלב בניה מיקום: סביון

v2
v3
v4