z11

שטח מגרש: 4000 מ"ר שטח בנוי: 400 מ"ר מיקום: תל אביב סיום בניה: 2021

z1
z23
z26
z10
z21
z12
z5
z27
z25
z24
z22
z20
z19
z18
z17
z16
z15
z14
z13
z11
z9
z8
z2
z7
z6
z4
z3