RETER_V1_1

שטח מגרש: 800 מ"ר שטח בניה: 260 מ"ר. שלב בניה מיקום: סביון

RETER_V1_5
7e9fc907-5125-48eb-bda0-6a816b8493f6
RETER_V2_10
RETER_V1_1
R10
RETER_V1_4
R9
RETER_V1_7
R8
RETER_V1_9
R6
RETER_V1_8
R5
R4
R13
RETER_V1_6
RETER_V1_2