בית פרטי בסביון I

שטח מגרש: 500 מ"רשטח בנוי: 309 מ"רסיום בניה: 2013