z1

בית דו משפחתי ברחובות

שטח מגרש: 673 מ"ר שטח בניה: 185 מ"ר לכל יח"ד. מיקום: רחובות סיום בניה: 2018

z1
z2
z3
z4
z5