SH House

שטח מגרש: 4 דונםשטח בניה: 550 מ"רמיקום: כפר אז"רשלב ביצוע

תמונה 2
sh8
s1
s3
s2
s14
s13
s12
s11
s10
s9
s8
s7
s6
s5
s4