SH House

שטח מגרש: 4 דונםשטח בניה: 550 מ"רמיקום: כפר אז"רשלב ביצוע

s9
s5
s12
תמונה 2
sh8
s1
s3
s2
s13
s11
s10
s8
s7
s14
s6
s4